ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
bulletวิชญะ อัธยาศัย
สมาชิกใหม่ขณะนี้ 1 คน
dot
dot
dot
dot


สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


บริหารงานวิชาการ

คำสั่งที่ 5/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการรับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

คำสั่งที่ 9/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการวัดความสามารถในการรู้เรื่องการอ่าน PISA ปีการศึกษา 2560

คำสั่งที่ 16/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ประจำปีการศึกษา 2560

คำสั่งที่ 18/2561 ประชุมสร้างควำมเข้าใจเรื่อง หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ สู่กำรปฏิบัติ

คำสั่งที่ 28/2561 แต่งตั้งบุคคลเพื่อทำหน้าที่ดำเนินการสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2และการสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2560ที่อยู่ 134 ม.1 ต.สวนหลวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช 80190 Tel. 0-7577-2633 Fax. 0-7577-2633
ผู้ดูแลเว็บไซต์ นายสุวิทย์ รักษ์ทอง,นายยงยุทธ รัตนะ ติดต่อ kkotahirai@swnks.ac.th