ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
bulletพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
bulletพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
bulletพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
bulletพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
bulletพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
bulletพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
bulletพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
bulletพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
bulletพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2562
bulletกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
dot
dot
dot
dot


สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


News SWNK ฉบับที่ 40 article

 
SWNKS News

SWNKS News ฉบับที่ 3 ปี 64
SWNKS News ฉบับที่ 2 ปี 64
SWNKS News ฉบับที่ 1 ปี 64 article
News SWNKS ฉบับที่ 7 ปี 63
News SWNKS ฉบับที่ 6 ปี 63
News SWNKS ฉบับที่ 5 ปี 63
News SWNKS ฉบับที่ 4 ปี 63
News SWNKS ฉบับที่ 3 ปี 63
News SWNKS ฉบับที่ 2 ปี 63
News SWNKS ฉบับที่ 1 ปี 63
News SWNK ฉบับที่ 47
News SWNK ฉบับที่ 46
News SWNK ฉบับที่ 45
News SWNK ฉบับที่ 43
News SWNK ฉบับที่ 42 article
News SWNK ฉบับที่ 41 article
News SWNK ฉบับที่ 39 article
News SWNK ฉบับที่ 36 article
News SWNK ฉบับที่ 35 article
News SWNK ฉบับที่ 34 article
News SWNK ฉบับที่ 33 article
News SWNK ฉบับที่ 32 article
News SWNK ฉบับที่ 31 article
News SWNK ฉบับที่ 30 article
News SWNK ฉบับที่ 29 article
News SWNK ฉบับที่ 26 article
News SWNK ฉบับที่ 25 article
News SWNK ฉบับที่ 23 article
News SWNK ฉบับที่ 22 article
News SWNK ฉบับที่ 21 article
News SWNK ฉบับที่ 20 article
News SWNK ฉบับที่ 19 article
News SWNK ฉบับที่ 18 article
News SWNK ฉบับที่ 17 article
News SWNK ฉบับที่ 16 article
News SWNK ฉบับที่ 15 article
News SWNK ฉบับที่ 14 article
News SWNK ฉบับที่ 13 article
News SWNK ฉบับที่ 12 article
News SWNK ฉบับที่ 11 article
News SWNK ฉบับที่ 10 articleที่อยู่ 134 ม.1 ต.สวนหลวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช 80190 Tel. 0-7577-2633 Fax. 0-7577-2633
ผู้ดูแลเว็บไซต์ นางสาวพรพิมล คงเปีย ติดต่อ kkotahirai@swnks.ac.th