ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
bulletพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
bulletพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
bulletพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
bulletพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
bulletพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
bulletพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
bulletพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
bulletพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
bulletพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2562
bulletกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
dot
dot
dot
dot


สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


ค่านิยมขององค์กร

 ค่านิยมของโรงเรียน

          SWNKS

1) Smart student                                คนดี เก่ง มีความสุข

          - ใฝ่รู้ เสาะหาวิชา สร้างสมปัญญา

          - ทำงานถูกต้อง มีมาตรฐาน รวดเร็ว

          - มีความมุ่งมั่น ทุ่มเท และมีจิตสาธารณะ

2) Well-being of teacher                    สุขภาพดี มีความสุข

          - ความรักและสำนึกร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน

          - ผลักดันโรงเรียนสู่เป้าหมายร่วม

          - ร่วมกันทำงานด้วยความเต็มใจ เสียสละและอดทน

3) New idea school                            นวัตกรรมดี เด่น โดน ดัง

     - กล้าคิด กล้าทำ ในสิ่งใหม่ สร้างสรรค์

     - พัฒนาตนด้วยการเรียนรู้อยู่เสมอ

4) Knowledge-Based School                ฐานความรู้ ภูมิปัญญา

     - องค์กรแห่งการเรียนรู้สู่ชุมชน

     - ภูมิปัญญา บนพื้นฐานความพอเพียง

5) Smart school : Sustainable             เครือข่าย : ยั่งยืน

     - บริหารจัดการให้มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล

     - การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่อยู่ 134 ม.1 ต.สวนหลวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช 80190 Tel. 0-7577-2633 Fax. 0-7577-2633
ผู้ดูแลเว็บไซต์ นายยงยุทธ รัตนะ,นางสาวพรพิมล คงเปีย ติดต่อ kkotahirai@swnks.ac.th