ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
bulletพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
bulletพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
bulletพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
bulletพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
bulletพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
bulletพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
bulletพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
bulletพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
bulletพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2562
bulletกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
dot
dot
dot
dot


สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


คำสั่งที่ 35-2563 เรื่อง ให้ข้าราชการครู ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวไปราชการคำสั่งโรงเรียน

คำสั่งที่ 310-2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
คำสั่งที่ 243-2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดงานเทิดพระเกียรติ ๑๒๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
คำสั่งที่ 208-2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับผืดชอบตัวชี้วัด ITA
คำสั่งที่ 207-2563 เรื่อง ให้ข้าราชการครู ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
คำสั่งที่ 201-2563 เรื่อง ให้ข้าราชการครู ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
คำสั่งที่ 199-2563 เรื่อง ให้ข้าราชการครู ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
คำสั่งที่ 198-2563 เรื่อง ให้ข้าราชการครู ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
คำสั่งที่ 192-2563 เรื่อง ให้ข้าราชการครู ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
คำสั่งที่ 190-2563 เรื่อง ให้ข้าราชการครู ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
คำสั่งที่ 186-2563 เรื่อง โครงสร้างกลุ่มงานกิจการนักเรียนประจำปี2563-งานหอพัก-
คำสั่งที่ 185-2563 เรื่อง ให้ข้าราชการครู ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
คำสั่งที่ 168-2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการอบรมกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม
คำสั่งที่ 166-2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ
คำสั่งที่ 125-2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอบรมการสอนใช้สื่อออนไลน์ ป้องกันโควิด ปีการศึกษา2563
คำสังที่ 122-2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับรายงสนตัวและรับมอบตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563
คำสั่งที่ 111-2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ
คำสั่งที่ 91-2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน
คำสั่งที่ 72-2563 เรื่อง ให้ข้าราชการครู ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
คำสั่งที่ 71-2563 เรื่อง ให้ข้าราชการครู ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
คำสั่งที่ 64-2563 เรื่อง ให้ข้าราชการครู ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
คำสั่งที่ 57 แต่งตั้งคณะ กรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMTE
คำสังที่ 56 แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563
คำสั่งที่ 47 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสภาพรถ
คำสั่งที่ 33-2563 เรื่อง ให้ข้าราชการครู ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
คำสั่งที่ 31-2563 เรื่อง ให้ข้าราชการครู ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
คำสั่งที่ 30-2563 เรื่อง ให้ข้าราชการครู ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
คำสั่งที่ 28-2563 เรื่อง ให้ข้าราชการครู ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
คำสั่งที่ 5-2563 เรื่อง ให้ข้าราชการครู ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวไปราชการที่อยู่ 134 ม.1 ต.สวนหลวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช 80190 Tel. 0-7577-2633 Fax. 0-7577-2633
ผู้ดูแลเว็บไซต์ นายยงยุทธ รัตนะ,นางสาวพรพิมล คงเปีย ติดต่อ kkotahirai@swnks.ac.th