ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
dot
dot
dot
dot


สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

www.swnks.ac.th/index.php

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

ข้

ข้อมูล   

หมายเหตุ

O1

โครงสร้าง

O2

ข้อมูลผู้บริหาร

O3

อำนาจหน้าที่

O4

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

O5

ข้อมูลการติดต่อ

O6

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

O7

ข่าวประชาสัมพันธ์

O8


Q&A

O9

Social Network

O10

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

O11

แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

 

 

O12

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

O13

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

O14

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

O15

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

 

 

O16

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

 

 

O17

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

 

 

O18

 E-Service

O19

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

O20

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O21

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

 

 

O22

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

 

 

O23

นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

 

 

O24

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O25

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O26

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

O27

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

 

O28

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

O29

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

 

O30

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O31

ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย  No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

O32

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

O33

รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

 

  

O34

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

O35

 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O36

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O37

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ เดือน

O38

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

O39

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

O40

การขับเคลื่อนจริยธรรม

O41

การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

O42

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

O43

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

 ที่อยู่ 134 ม.1 ต.สวนหลวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช 80190 Tel. 0-7577-2633 Fax. 0-7577-2633
ผู้ดูแลเว็บไซต์ นางสาวพรพิมล คงเปีย ติดต่อ swnks54@swnks.ac.th