ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
dot
dot
dot
dot


สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

www.swnks.ac.th/index.phpโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

ข้อ

ข้อมูล   

หมายเหตุ

O1

โครงสร้างหน่วยงาน

O2

ข้อมูลผู้บริหาร

O3

อำนาจหน้าที่


O4

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

O5

ข้อมูลการติดต่อ

O6

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

O7

ข่าวประชาสัมพันธ์

O8


Q&A

O9

Social Network

O10

แผนดำเนินงานประจำปี

 

O11

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน

 

O12

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

 

O13

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

 

O14

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

 

O15

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

 

O16

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

 

O17

E-Service

 

O18

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 

O19

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

 

O20

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 

O21

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

 

O22

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 

O23

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

 

O24

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

 

O25

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 

O26

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 

O27

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

O28

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

 

O29

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

O30

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

O31

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

 

O32

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

 

O33

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

  

 

O34

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

 

O35

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

 

O36

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

 

O37

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

 

O38

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 

O39

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

 

O40

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

 

O41

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

 

O42

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

O43

การดำเนินการตาม

มาตรการส่งเสริมคุณธรรม

และความโปร่งใสภายใน

หน่วยงาน

 

 

 ที่อยู่ 134 ม.1 ต.สวนหลวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช 80190 Tel. 0-7577-2633 Fax. 0-7577-2633
ผู้ดูแลเว็บไซต์ นางสาวพรพิมล คงเปีย ติดต่อ swnks54@swnks.ac.th