ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
bulletพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
bulletพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
bulletพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
bulletพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
bulletพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
bulletพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
bulletพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
bulletพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
bulletพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2562
bulletกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
dot
dot
dot
dot


สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


คำสั่งที่ 88/2565 เรื่อง แต่งตั้งและมอบหมายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษา และหัวหน้าระดับชั้น รองหัวหน้าระดับชั้น ประจําปีการศึกษา 2565

คำสั่งที่ 88/2565 แต่งตั้งและมอบหมายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษา

และหัวหน้าระดับชั้น รองหัวหน้าระดับชั้น ประจําปีการศึกษา 2565  รายละเอียด  
คำสั่งโรงเรียน

คำสั่งที่ 98/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีศึกษา 2565
คำสั่งที่ 81/2565 แต่งตั้งการอบรมเชิงปฏิบัติการรูปแบบการสอน Active Learning โดยใช้รูปแบบการสอนโครงงานเป็นฐาน (PBL) และการอบรมการจัดการเรียนการสอนบูรณาการคุณธรรมอัตลักษณ์สถานศึกษาที่อยู่ 134 ม.1 ต.สวนหลวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช 80190 Tel. 0-7577-2633 Fax. 0-7577-2633
ผู้ดูแลเว็บไซต์ นายยงยุทธ รัตนะ,นางสาวพรพิมล คงเปีย ติดต่อ kkotahirai@swnks.ac.th