dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
dot
dot
dot
dot


สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


วิสัยทัศน์ พันธกิจ

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  นครศรีธรรมราช  เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ  มุ่งมั่นสร้างสังคมคุณธรรม  นำความรู้  มีความสุขบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง  ภายในปีพุทธศักราช  2559

 

 

 

1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนดี  เก่ง  และมีความสุข  บนพื้นฐานความพอเพียง  ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก  

2. พัฒนาบุคลากรเป็นครูมืออาชีพ  มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพครู  และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียนและชุมชน 

3. จัดแหล่งเรียนรู้และสาธารณูปโภคให้เพียงพอ  พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้สะอาด  สวยงาม  ปลอดภัย  มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ 

4. พัฒนาระบบบริหารสถานศึกษาให้เป็นองค์กรคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่อยู่ 134 ม.1 ต.สวนหลวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช 80190 Tel. 0-7577-2633 Fax. 0-7577-2633
ผู้ดูแลเว็บไซต์ นายสุวิทย์ รักษ์ทอง,นายสมนึก ดังธารทิพย์ ติดต่อ kkotahirai@swnks.ac.th