ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
bulletพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
bulletพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
bulletพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
bulletพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
bulletพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
bulletพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
bulletพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
bulletพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
bulletพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2562
bulletกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
dot
dot
dot
dot


สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช จัดตั้งขึ้นโดยได้รับความอนุเคราะห์จากคนในชุมชนบริจาคที่ดินจำนวน 91 ไร่ 1 งาน 55 ตารางวา ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 134 หมู่ที่ 1 ถนนนครศรีฯ-สงขลา ตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80190 หมายเลขโทรศัพท์ 0-7577-2633  หมายเลขโทรสาร  0-7577-2633 Website  www.swnks.com  E-mail sw_nakon2554@hotmail.com เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประเภทประจำและไป-กลับ  เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

    ชื่อโรงเรียน               โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  นครศรีธรรมราช

    อักษรย่อ                    สว.นศ.

    ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

 

อักษรพระนามาภิไธย  ส  สีแดง  ว  สีเหลือง  อยู่เหนือตรากรมสามัญศึกษา  สีน้ำเงิน  มีชื่อโรงเรียนสีแดงอยู่ในโบว์สีเหลือง

    คำขวัญประจำโรงเรียน            รักศักดิ์ศรี มีคุณธรรม  นำวิชาการ  สืบสานงานพระราชดำริ

    คติพจน์                                 นิมิตตํ สาธุรูปานํ กตญญูกตเวทิตา

ความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดี

(พระราชทานโดย สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก)

    สีประจำโรงเรียน                     แดง-น้ำเงิน

สีแดง  หมายถึง  สีประจำวันพระราชสมภพของสมเด็จ

พระศรีนครินทราบรมราชชนนี

สีน้ำเงิน  หมายถึง  สถาบันพระมหากษัตริย์

    พระพุทธรูปประจำโรงเรียน      พระพุทธรูปปางถวายเนตร

                                                (พระพุทธรูปประจำวันพระราชสมภพของสมเด็จ

พระศรีนครินทรา  บรมราชชนนี)

    ต้นไม้ประจำโรงเรียน  ต้นประดู่แดง

    อัตลักษณ์                  มารยาทงาม  มีความกตัญญู

    เอกลักษณ์                 สถานศึกษาส่งเสริมคุณธรรม  สืบสานงานพระราชดำริ

 

 


 

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ยกฐานะขึ้นมาจากโรงเรียนเชียรใหญ่ สาขาสวนหลวง โรงเรียนตั้งอยู่เลขที่ 89/3 หมู่ 1 ตำบลสวนหลวง อำเภอเชียรใหญ่ ปัจจุบันเป็นอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ..2536 รับนักเรียนได้จำนวน 2 ห้องเรียน จำนวน 85 คน มีนายโชคดี      ทัศนโกวิท ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนเชียรใหญ่ ทำหน้าที่ประสานงานโรงเรียนสาขา

                25 พฤษภาคม 2539 ประกาศจัดตั้งโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี และวันที่ 18 สิงหาคม 2539 ประกาศเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช” สามัญศึกษาจังหวัดได้แต่งตั้งนายศรีมงคล ศรีมีชัย รักษาการผู้บริหารโรงเรียนในขณะนั้น

ความเป็นมาของการจัดตั้ง

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ถือกำเนิดขึ้นหลังการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กรมสามัญศึกษาได้เสนอโครงการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่าน กระทรวงศึกษาธิการเห็นชอบให้จัดตั้งขึ้น เขตการศึกษาละ 1 แห่ง โดยประกาศจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ..2539 เป็นชุดแรก ชื่อว่า “โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครีนทราบรมราชชนนี” และต่อมาได้รับพระมหากรุณาธิคุณอันสูงยิ่งจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานชื่อโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติเสียใหม่ว่า “โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์” ตามด้วยชื่อจังหวัดที่โรงเรียนตั้งอยู่ สำหรับเขตการศึกษา 3 กรมสามัญศึกษา ได้คัดเลือกจังหวัดนครศรีธรรมราชให้เป็นที่ตั้ง

วัตถุประสงค์และเป้าหมายในการจัดตั้ง

การจัดตั้งโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช              มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้ประชาชนชาวไทยรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และขยายโอกาสทางการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย โดยมีเป้าหมาย คือ จัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประเภทประจำ และ ไป-กลับ มีแผนชั้นเรียนเต็มรูปแบบ       48 ห้องเรียน ในด้านคุณภาพจะจัดให้เป็นโรงเรียนที่มีลักษณะสมบูรณ์ มีความพร้อมทั้งในด้านอาคารเรียน อาคารประกอบ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์และเครื่องมือต่างๆ เพื่อให้ได้เป็นโรงเรียนที่สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียน มีความรู้ทางวิชาการเป็นอย่างดี มีคุณภาพ โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างโรงเรียน 176.289 ล้านบาท 

นโยบายการจัดการศึกษา

            1. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมสืบสานงานพระราชดำริ

       2. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน  ครู  ให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ชุมชน

       3. พัฒนาวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นร้อยละ 3 ต่อปีการศึกษา

       4. ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

       5. เร่งรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้ได้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่มาตรฐานสากล

       6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี  โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School-Based  Management)

       7. สร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

            8. จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ที่อยู่ 134 ม.1 ต.สวนหลวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช 80190 Tel. 0-7577-2633 Fax. 0-7577-2633
ผู้ดูแลเว็บไซต์ นายยงยุทธ รัตนะ,นางสาวพรพิมล คงเปีย ติดต่อ kkotahirai@swnks.ac.th