ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
bulletพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
bulletพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
bulletพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
bulletพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
bulletพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
bulletพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
bulletพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
bulletพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
bulletพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2562
bulletกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
dot
dot
dot
dot


สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


เป้าประสงค์

เป้าประสงค์รวม 

1) ผลคะแนนทดสอบระดับชาติ (O-NET) ติด 1 ใน 10 ของจังหวัดนครศรีธรรมราช

          2) สถานศึกษารางวัลพระราชทาน

 3) โรงเรียนมาตรฐานสากล

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์

1. นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานสากล  ได้พัฒนาความเป็นเลิศให้กับตนเองตามศักยภาพ

2. นักเรียนมีอัตลักษณ์และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานสากล

5. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถจัดการเรียนรู้ตามแนวทางการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  บนพื้นฐานของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

6. ครูมีการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

7. โรงเรียนและชุมชนเป็นศูนย์กลางของแหล่งเรียนรู้ทางภูมิปัญญาที่มีมาตรฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

8. โรงเรียนมีระบบการบริหารสถานศึกษาเป็นองค์กรคุณภาพตามมาตรฐานสากล โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

9. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่และการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพที่อยู่ 134 ม.1 ต.สวนหลวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช 80190 Tel. 0-7577-2633 Fax. 0-7577-2633
ผู้ดูแลเว็บไซต์ นายยงยุทธ รัตนะ,นางสาวพรพิมล คงเปีย ติดต่อ kkotahirai@swnks.ac.th