ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
bulletวิชญะ อัธยาศัย
สมาชิกใหม่ขณะนี้ 1 คน
dot
dot
dot
dot


สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


กลยุทธ์

 

1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและตามมาตรฐานสากลสู่ความเป็นเลิศ

2. ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  จิตสาธารณะ  ความสำนึกในความเป็นชาติไทย  รักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ตามแนวทางระบอบประชาธิปไตยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มีความรับผิดชอบต่อสังคมโลก

3. จัดแหล่งเรียนรู้และสาธารณูปโภคให้เพียงพอ  พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้สะอาด  สวยงาม  ปลอดภัย  มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้

4. พัฒนาครู ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพและสนับสนุนส่งเสริมด้านวิทยฐานะให้สูงขึ้น 

5. พัฒนาระบบการบริหารและประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน


ที่อยู่ 134 ม.1 ต.สวนหลวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช 80190 Tel. 0-7577-2633 Fax. 0-7577-2633
ผู้ดูแลเว็บไซต์ นายสุวิทย์ รักษ์ทอง,นายยงยุทธ รัตนะ ติดต่อ kkotahirai@swnks.ac.th