ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
bulletพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
bulletพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
bulletพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
bulletพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
bulletพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
bulletพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
bulletพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
bulletพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
bulletพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2562
bulletกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
dot
dot
dot
dot


สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


กลยุทธ์

 

1. พัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี  คนเก่ง  มีความสุขบนพื้นฐานความพอเพียง เคียงคู่เทคโนโลยี  มีความเป็นไทย (ผู้เรียนมีคุณภาพ)

2. พัฒนาครูให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยี มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ (ครูมืออาชีพ)

3. ปฏิรูปการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (นวัตกรรมการเรียนรู้)

4. ยกระดับสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (แหล่งเรียนรู้ชุมชน)

5. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน (โรงเรียนน่าอยู่)ที่อยู่ 134 ม.1 ต.สวนหลวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช 80190 Tel. 0-7577-2633 Fax. 0-7577-2633
ผู้ดูแลเว็บไซต์ นายยงยุทธ รัตนะ,นางสาวพรพิมล คงเปีย ติดต่อ kkotahirai@swnks.ac.th