ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
dot
dot
dot
dot


สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


ฝ่ายบริหาร

 

 

ประวัติส่วนตัว นายสมศักดิ์  คงแป้น  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ข้อมูลการติดต่อ

          ที่อยู่ 268/1 หมู่ที่  3  ตำบลปากพูน  อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เบอร์โทรศัพท์ 081-0861703

ประวัติการศึกษา

             ปีการศึกษา 2538  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิชาเอกฟิสิกส์  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

          ปีการศึกษา 2554  จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาบริหารการศึกษา   มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

อำเภอพระพรหม   จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประวัติการรับราชการ

          ปี พ..  2540    ครูโรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์  อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

          ปี พ..  2552    รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์                                                                     อำเภอร่อนพิบูลย์  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปี พ..  2554    รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนโยธินบำรุง  อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปี พ..  2559     ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนธัญญาวดีศึกษา  อำเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปี พ..  2562    ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา  อำเภอร่อนพิบูลย์  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปี พ..  2565    ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนสิชลประชาสรรค์  อำเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

                                                             

ประวัติส่วนตัว นางกรวีร์  ข่าทิพพาที  ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ข้อมูลการติดต่อ

           ที่อยู่ บ้านเลขที่ 108/1 หมู่ที่ 9 ตำบลเขาพระบาท  อำเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

           เบอร์โทรศัพท์  090-155-4264    

ประวัติการศึกษา

           ปีการศึกษา 2549  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

          ปีการศึกษา 2559 จบการศึกษาระดับปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี  

ประวัติการรับราชการ

            2552  ครูผู้ช่วย โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร
            2560  ครูวิทยฐานะ ชำนาญการ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2  อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี

                     จังหวัดสุราษฎร์ธานี         

 2562   ครูวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี

           จังหวัดสุราษฎร์ธานี

            2565-2566  รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนทรายขาววิทยา อำเภอหัวไทร

จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

            2566-จนถึงปัจจุบัน  รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

  

 

ประวัติส่วนตัว นายสุวนิตย์  จิตต์สำรวย  ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ข้อมูลการติดต่อ

          ที่อยู่ 29/4  หมู่  11  ตำบลร่อนพิบูลย์  อำเภอร่อนพิบูลย์  จังหวัดนครศรีธรรมราช 80130

          เบอร์โทรศัพท์  085-786-5155

          E-mail  tangpeanz@gtmail.com

ประวัติการศึกษา

          ปีการศึกษา 2541  จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 6   โรงเรียนบ้านห้วยไม้แก่น อำเภอร่อนพิบูลย์ 

                                  จังหวัดนครศรีธรรมราช

          ปีการศึกษา 2544  จบการศึกษาชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้

                                 อำเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช

          ปีการศึกษา 2550  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยทักษิณ  ศึกษาศาสตร์ (วท.บ.) สาขาวิชาพลศึกษา

          ปีการศึกษา 2555  จบการศึกษาระดับปริญญาโท  มหาวิทยาลัยรามคำแหง   ศึกษาศาตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม)

                                  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ประวัติการรับราชการ

          2555-2557     ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านนาสาร อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

          2557-2558     ครู โรงเรียนบ้านนาสาร อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

          2558-2562     ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนตระพังพิทยาคม อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

          2563-2563     ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนทรภิวัฒน์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัด

                             นครศรีธรรมราช

          2563-ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ

                            พระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

ประวัตินางสาวศศิธร  ปานคง ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ข้อมูลการติดต่อ

          ที่อยู่ 14/32 ถ.พัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชโทรศัพท์ 081-6060119

ประวัติการศึกษา

          ปีการศึกษา 2549 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัญฑิต วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น วิชาโทภาษาจีน คณะ 

                                 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดปัตตานี

          ปีการศึกษา 2556 จบการศึกษาระดับปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

                                 มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการรับราชการ

          6 พฤษภาคม 2554  ครูผู้ช่วย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

          6 พฤษภาคม 2556  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

          3 เมษายน 2561     ครูชำนาญการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

          27 เมษายน 2565   รองผู้อำนวยการ วิทยฐานะ ชำนาญการ โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม อำเภอทุ่งสง

                                   จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

          4 ธันวาคม  2566   รองผู้อำนวยการ  วิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์

                                   นครศรีธรรมราชอำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

ประวัติ นางสาวชณิดาภา  ศรีเปารยะ  ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ข้อมูลการติดต่อ

          ที่อยู่ 14 หมู่ 8  ตำบลท่าเรือ  อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0990594645

ประวัติการศึกษา

ปีการศึกษา 2550  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิชาเอกภาษาไทย  คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์                                    วิทยาเขตปัตตานี  อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

          ปีการศึกษา 2556  จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชา การบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์

                                  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

ประวัติการรับราชการ

          1 มิถุนายน 2553    ครูผู้ช่วย โรงเรียนชัยบุรีพิทยา อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

          1 มิถุนายน 2555    ครู โรงเรียนชัยบุรีพิทยา อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

          1 พฤษภาคม 2557  ครู โรงเรียนปากพนัง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

          31 มีนาคม 2560     ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการ  โรงเรียนปากพนัง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

          5  สิงหาคม 2563    ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนปากพนัง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

          26 สิงหาคม 2564     รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ  

                                    โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ  อำเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

          4 ธันวาคม 2566       รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ  

                                    โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ                                             จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 

 

 ที่อยู่ 134 ม.1 ต.สวนหลวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช 80190 Tel. 0-7577-2633 Fax. 0-7577-2633
ผู้ดูแลเว็บไซต์ นางสาวพรพิมล คงเปีย ติดต่อ swnks54@swnks.ac.th