ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
dot
dot
dot
dot


สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


ฝ่ายบริหาร

 

ข้อมูลการติดต่อ

          ที่อยู่  112 หมู่ที่ 12 ตำบลคลองกระบือ  อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

          เบอร์โทรศัพท์  083-517-9142

          E-mail  Arunrodsontikul@gmail.com

ประวัติการศึกษา

          ระดับประถมศึกษา  โรงเรียนวัดคลองน้อย  ประถมศึกษาปีที่ 1-ประถมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนวัดมหิสราราม ประถมศึกษาปีที่ 5-ประถมศึกษาปีที่ 6   จังหวัดนครศรีธรรมราช

          ระดับมัธยมศึกษา  โรงเรียนปากพนัง มัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6

          ระดับอุดมศึกษา

                     2532  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี  วุฒิ วท.บ  ศีกษาศาสตร์(เคมี)

                     2543  ปริญญาโท  มหาวิทยาลัยรามคำแหง  วุฒิ ศษ.ม การบริหารการศึกษา

ประวัติการรับราชการ

         ปี 2532  อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนเทศบาลบ้านบางตาหยาด  เทศบาลตำบลตะลุบัน  จังหวัดปัตตานี

          ปี 2534  อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนสตรีพังงา  อำเภอเมือง  จังหวัดพังงา

          ปี 2538  อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนปากพนัง อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

          ปี 2553  รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์  อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

          ปี 2554  รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนปากพนัง อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

          ปี 2558  ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนทุ่งสัง  อำเภอทุ่งใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช

          ปี 2559  ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนทรายขาว   อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช

          ปี 2558  ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  นครศรีธรรมราช  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 

                                                             

ข้อมูลการติดต่อ

           ที่อยู่ บ้านเลขที่ 388/406 ศุภลัยเบลล่า ซอย 4 หมู่ ตำบลปากพูน  อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

           เบอร์โทรศัพท์  082-869-2195    

           E-mail : swnks04@swnks.ac.th

ประวัติการศึกษา

           2547-2551  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยทักษิณ ศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาดุริยางคศาสตร์สากล

           2551-2552  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยทักษิณ (ป.บัณฑิต) สาขาวิชาชีพครู

           2555-2557  ระดับปริญญาโท  มหาวิทยาลัยทักษิณ การศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ประวัติการรับราชการ

            2552-2554  ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านปารี อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส

            2554-2561  ครูวิทยฐานะ ชำนาญการ โรงเรียนบ้านพรุหวา อำเภอนาทวี จังหวัดสงขล

            2561-2563  ครูวิทยฐานะ ชำนาญการ โรงเรียนบ้านทวดทอง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

            2563-2565  รองผู้อำนวยการชำนาญการ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 

  

 

ข้อมูลการติดต่อ

          ที่อยู่ 29/4  หมู่  11  ตำบลร่อนพิบูลย์  อำเภอร่อนพิบูลย์  จังหวัดนครศรีธรรมราช 80130

          เบอร์โทรศัพท์  085-786-5155

          E-mail  tangpeanz@gtmail.com

ประวัติการศึกษา

          ปีการศึกษา 2541  จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 6   โรงเรียนบ้านห้วยไม้แก่น อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

          ปีการศึกษา 2544  จบการศึกษาชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ อำเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช

          ปีการศึกษา 2550  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยทักษิณ  ศึกษาศาสตร์ (วท.บ.) สาขาวิชาพลศึกษา

          ปีการศึกษา 2555  จบการศึกษาระดับปริญญาโท  มหาวิทยาลัยรามคำแหง   ศึกษาศาตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ประวัติการรับราชการ

          2555-2557  ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านนาสาร อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

          2557-2558  ครู โรงเรียนบ้านนาสาร อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

          2558-2562  ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนตระพังพิทยาคม อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

          2563-2563  ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนทรภิวัฒน์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

          2563-ปัจจุบัน  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 

 

ข้อมูลการติดต่อ

          ที่อยู่   70 หมู่ที่ 1 ตำบลชะอวด  อำเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช

          เบอร์โทรศัพท์  083-049-6699

          E-mail  Tanakon603@hotmail.com

ประวัติการศึกษา

          ปีการศึกษา 2545  จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนบ้านชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

          ปีการศึกษา 2551  จบการศึกษาชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

          ปีการศึกษา 2557  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  ครุศาสตรบัณฑิต (คบ.)  สาขาวิชาสังคมศึกษา

          ปีการศึกษา 2560  จบการศึกษาระดับปริญญาโท  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.)    สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ประวัติการรับราชการ

          30 พฤษภาคม พ.ศ. 2557  ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านควนสระ อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

          29 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  ครู โรงเรียนบ้านควนสระ อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

          1 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านควนสระ อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

          30 กันยายน พ.ศ. 2563  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการ  โรงเรียนบ้านควนสระ  อำเภอชัยบุรี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี         

          1 ธันวาคม พ.ศ. 2564  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการ  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช

 


 

ข้อมูลการติดต่อ

          ที่อยู่ 108/1 บ้านสวนเรียน หมู่ 9  ตำบลเขาพระบาท  อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

          โทรศัพท์ 0954293167

          E-mail: jetsada.phuho123@gmail.com

ประวัติการศึกษา

          ปีการศึกษา 2541 จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่หนองสองห้อง ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

          ปีการศึกษา 2544 จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น               

          ปีการศึกษา 2547 จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

          ปีการศึกษา 2552 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิชาเอกการสอนภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อำเภอเมือง จังหวัดเลย

          ปีการศึกษา 2558 จบการศึกษาระดับปริญญาโท แขนงวิชาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ประวัติการรับราชการ

          4 พฤษภาคม 2554  ครูผู้ช่วย โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร 

          3 พฤษภาคม 2556  ครู โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร 

          1 พฤศจิกายน 2556  ครู โรงเรียนท่าสะท้อนวิทยา อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

          17 พฤษภาคม 2557  ครู โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

          5 พฤษภาคม 2560  ครู วิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

          18 มีนาคม 2563 ครู วิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์ อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 

          27 สิงหาคม 2564  รองผู้อำนวยการ  วิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราชอำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 

 

 ที่อยู่ 134 ม.1 ต.สวนหลวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช 80190 Tel. 0-7577-2633 Fax. 0-7577-2633
ผู้ดูแลเว็บไซต์ นางสาวพรพิมล คงเปีย ติดต่อ swnks54@swnks.ac.th