ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
bulletพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
bulletพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
bulletพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
bulletพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
bulletพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
bulletพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
bulletพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
bulletพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
bulletพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2562
bulletกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
dot
dot
dot
dot


สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


ฝ่ายบริหาร

 

นายอรุณ รอดสันติกุล

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ข้อมูลการติดต่อ

          ที่อยู่   112 หมู่ที่ 12 ตำบลคลองกระบือ  อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

          เบอร์โทรศัพท์  083-517-9142

            E-mail  Arunrodsontikul@gmail.com

การศึกษา

          ระดับประถมศึกษา  โรงเรียนวัดคลองน้อย   โรงเรียนวัดมหิสราราม  จังหวัดนครศรีธรรมราช

          ระดับมัธยมศึกษา  โรงเรียนปากพนัง

          ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี

          ปริญญาโท  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการศึกษา

          ระดับประถมศึกษา  โรงเรียนวัดคลองน้อย  ประถมศึกษาปีที่ 1-ประถมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนวัดมหิสราราม ประถมศึกษาปีที่ 5-ประถมศึกษาปีที่ 6   จังหวัดนครศรีธรรมราช

          ระดับมัธยมศึกษา  โรงเรียนปากพนัง มัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6

          ระดับอุดมศึกษา

                     2532  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี  วุฒิ วท.บ  ศีกษาศาสตร์(เคมี)

                    2543  ปริญญาโท  มหาวิทยาลัยรามคำแหง   วุฒิ ศษ.ม การบริหารการศึกษา

ประวัติการรับราชการ

          ปี 2532 อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนเทศบาลบ้านบางตาหยาด  เทศบาลตำบลตะลุบัน   จังหวัดปัตตานี

          ปี 2534 อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนสตรีพังงา   อำเภอเมือง  จังหวัดพังงา

          ปี 2538 อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนปากพนัง อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

          ปี 2553 รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์  อำเภอร่อนพิบูลย์

จังหวัดนครศรีธรรมราช

          ปี 2554 รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนปากพนัง อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

          ปี 2558 ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนทุ่งสัง  อำเภอทุ่งใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช

          ปี 2559 ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนทรายขาว   อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช

          ปี 2558 ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  นครศรีธรรมราช

          อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

นางสาวญาณากร  สังข์ด้วงยา

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

และกลุ่มบริหารงานงบประมาณ

ข้อมูลการติดต่อ

          ที่อยู่   324 หมู่ที่ 13 ตำบลเชียรเขา  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช

          เบอร์โทรศัพท์  081-236-5544

          E-mail  yanakon65544@gmail.com

การศึกษา

          ระดับประถมศึกษา  โรงเรียนวัดทายิการาม   โรงเรียนวัดท่าลิพง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

          ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียนเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช  

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร กรุงเทพมหานคร

          ปริญญาตรี  ครุศาสตร์บัณฑิต (สาขาสังคมศึกษา) (คบ) วิทยาลัยครูสวนสุนันทา

          ปริญญาโท  การบริหารการศึกษา  (ศษ.ม)  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการศึกษา

          ระดับประถมศึกษา โรงเรียนวัดทายิการาม   ประถมศึกษาปีที่ 1-ประถมศึกษาปีที่ 4 

   โรงเรียนวัดท่าลิพง  ประถมศึกษาปีที่ 5-ประถมศึกษาปีที่ 7   จังหวัดนครศรีธรรมราช

          ระดับมัธยมศึกษา   โรงเรียนเชียรใหญ่  มัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดนครศรีธรรมราช

   โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร  มัธยมศึกษาปีที่ 4 - มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม.ศ.5)

   กรุงเทพมหานคร

          ระดับอุดมศึกษา

                     2528  ปริญญาตรี  มวิทยาลัยครูสวนสุนันทา  วุฒิ คบ   ครุศาสตร์บัณฑิต  สังคมศึกษา

                    2550  ปริญญาโท  มหาวิทยาลัยรามคำแหง   วุฒิ ศษ.ม การบริหารการศึกษา

ประวัติการรับราชการ

          ปี 2536 อาจารย์ 1    โรงเรียนลำลูกกา  จังหวัดปทุมธานี

          ปี 2539 อาจารย์ 1    โรงเรียนเชียรใหญ่   อำเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช

          ปี 2554 รองผู้อำนวยการชำนาญการ  โรงเรียนบ้านห้วยหาร  อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

          ปี 2556 รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร อำเภอชะอวด   จังหวัดนครศรีธรรมราช

          ปี 2558 รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  นครศรีธรรมราช

อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 

 

 

 

 

 

 ที่อยู่ 134 ม.1 ต.สวนหลวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช 80190 Tel. 0-7577-2633 Fax. 0-7577-2633
ผู้ดูแลเว็บไซต์ นายยงยุทธ รัตนะ,นางสาวพรพิมล คงเปีย ติดต่อ kkotahirai@swnks.ac.th