ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
bulletพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
bulletพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
bulletพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
bulletพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
bulletพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
bulletพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
bulletพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
bulletพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
bulletพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2562
bulletกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
dot
dot
dot
dot


สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


ฝ่ายบริหาร

 นายอรุณ รอดสันติกุล

 ผู้อำนวยการโรงเรียน

ข้อมูลการติดต่อ

          ที่อยู่   112 หมู่ที่ 12 ตำบลคลองกระบือ  อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

          เบอร์โทรศัพท์  083-517-9142

 

            E-mail  Arunrodsontikul@gmail.com

 

การศึกษา

          ระดับประถมศึกษา  โรงเรียนวัดคลองน้อย   โรงเรียนวัดมหิสราราม  จังหวัดนครศรีธรรมราช

          ระดับมัธยมศึกษา  โรงเรียนปากพนัง

          ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี

          ปริญญาโท  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการศึกษา

          ระดับประถมศึกษา  โรงเรียนวัดคลองน้อย  ประถมศึกษาปีที่ 1-ประถมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนวัดมหิสราราม ประถมศึกษาปีที่ 5-ประถมศึกษาปีที่ 6   จังหวัดนครศรีธรรมราช

          ระดับมัธยมศึกษา  โรงเรียนปากพนัง มัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6

          ระดับอุดมศึกษา

                     2532  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี  วุฒิ วท.บ  ศีกษาศาสตร์(เคมี)

                    2543  ปริญญาโท  มหาวิทยาลัยรามคำแหง   วุฒิ ศษ.ม การบริหารการศึกษา

ประวัติการรับราชการ

          ปี 2532 อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนเทศบาลบ้านบางตาหยาด  เทศบาลตำบลตะลุบัน   จังหวัดปัตตานี

          ปี 2534 อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนสตรีพังงา   อำเภอเมือง  จังหวัดพังงา

          ปี 2538 อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนปากพนัง อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

          ปี 2553 รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์  อำเภอร่อนพิบูลย์

จังหวัดนครศรีธรรมราช

          ปี 2554 รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนปากพนัง อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

          ปี 2558 ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนทุ่งสัง  อำเภอทุ่งใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช

          ปี 2559 ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนทรายขาว   อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช

          ปี 2558 ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  นครศรีธรรมราช

          อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 


นายเถกิงศักดิ์ ชะนะทอง   

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ข้อมูลการติดต่อ

                ที่อยู่ บ้านเลขที่ 388/406 ศุภลัยเบลล่า ซอย 4 หมู่ ตำบลปากพูน  อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

                เบอร์โทรศัพท์  082-869-2195    E-mail : swnks04@swnks.ac.th

ประวัติการศึกษา

2547-2551 ปริญญาตรี   มหาวิทยาลัยทักษิณ ศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาดุริยางคศาสตร์สากล

2551-2552 ประกาศนียบัตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยทักษิณ (ป.บัณฑิต) สาขาวิชาชีพครู

               2555-2557 ระดับปริญญาโท   มหาวิทยาลัยทักษิณ การศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ประวัติการรับราชการ

           2552-2554    ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านปารี อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส

          2554-2561    ครูวิทยฐานะ ชำนาญการ โรงเรียนบ้านพรุหวา อำเภอนาทวี จังหวัดสงขล

          2561-2563    ครูวิทยฐานะ ชำนาญการ โรงเรียนบ้านทวดทอง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

          2563-2565    รองผู้อำนวยการชำนาญการ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

                     อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 

 นายสุวนิตย์ จิตต์สำรวย

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ข้อมูลการติดต่อ

         ที่อยู่ 29/4  หมู่  11  ตำบลร่อนพิบูลย์  อำเภอร่อนพิบูลย์  จังหวัดนครศรีธรรมราช 80130

          เบอร์โทรศัพท์  085-786-5155

            E-mail  tangpeanz@gtmail.com

ประวัติการศึกษา

          ปีการศึกษา 2541 จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 6   โรงเรียนบ้านห้วยไม้แก่น อำเภอร่อนพิบูลย์

จังหวัดนครศรีธรรมราช

          ปีการศึกษา 2544 จบการศึกษาชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

          ปีการศึกษา 2550 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยทักษิณ  

ศึกษาศาสตร์ (วท.บ.) สาขาวิชาพลศึกษา

          ปีการศึกษา 2555 จบการศึกษาระดับปริญญาโท  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ศึกษาศาตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ประวัติการรับราชการ

         25๕5-25๕7 ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านนาสาร อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

          25๕7-2558 ครู โรงเรียนบ้านนาสาร อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

          2558-2562 ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนตระพังพิทยาคม อำเภอร่อนพิบูลย์

จังหวัดนครศรีธรรมราช

         2563-2563 ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนทรภิวัฒน์ อำเภอร่อนพิบูลย์

จังหวัดนครศรีธรรมราช

          2563-ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการ

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
 

นายธนากร  คงช่วย

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ข้อมูลการติดต่อ

          ที่อยู่   70 หมู่ที่ 10  ตำบลชะอวด  อำเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช

          เบอร์โทรศัพท์  083-049-6699

            E-mail  Tanakon603@hotmail.com

ประวัติการศึกษา

          ปีการศึกษา 2545 จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 6   โรงเรียนบ้านชะอวด อำเภอชะอวด

จังหวัดนครศรีธรรมราช

          ปีการศึกษา 2551 จบการศึกษาชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่ โรงเรียนชะอวด อำเภอชะอวด

จังหวัดนครศรีธรรมราช

          ปีการศึกษา 2557 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ครุศาสตรบัณฑิต (คบ.) สาขาวิชาสังคมศึกษา

          ปีการศึกษา 2560 จบการศึกษาระดับปริญญาโท  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ประวัติการรับราชการ

          30 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านควนสระ อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

          29 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ครู โรงเรียนบ้านควนสระ อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

          1 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านควนสระ อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

          30 กันยายน พ.ศ. 2563 รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการ

โรงเรียนบ้านควนสระ อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี         

          1 ธันวาคม พ.ศ. 2564 รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการ

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 

 ที่อยู่ 134 ม.1 ต.สวนหลวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช 80190 Tel. 0-7577-2633 Fax. 0-7577-2633
ผู้ดูแลเว็บไซต์ นายยงยุทธ รัตนะ,นางสาวพรพิมล คงเปีย ติดต่อ kkotahirai@swnks.ac.th