dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
dot
dot
dot
dot


สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


เผยแพร่ผลงานวิชาการ

 

ลำดับที่

ชื่อเจ้าของผลงาน

ตำแหน่ง

ชื่อผลงาน

1.

นายวิทยา  เพชรจู

รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  นครศรีธรรมราช

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาทักษะอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นักเรียนประจำโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

2.

นางกิ่งดาว  บัวรัตนกาญจน์

ครูชำนาญการ

บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง เซต

3.

นางเนตรทิพย์  รอดเหลื่อม

ครูชำนาญการ

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์
เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

4.

นางนพคุณ  พูลสวัสดิ์

ครูชำนาญการ

ชุดการเรียนรู้ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

5.

นางจิตรตรี  ปล้องเกิด

ครูชำนาญการ

แบบฝึกทักษะ เรื่องอัตราส่วนร้อยละ 
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

6.

นางสุนิสา  เชาวลิต

ครูชำนาญการ

บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง หน้าที่พลเมือง 
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

7.

นางสาวรัชนี  พลชัย

ครูชำนาญการ

บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง พัฒนาการด้านสังคมสมัยอยุธยา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

 

8.


นางไพเราะ  ศรีมีชัย

ครูชำนาญการ

แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ
ชุด Fastastic Festivals
เล่มที่ 5 Easter Day 
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2


9.

นางวิภารัตน์  ศรีสังข์


ครูชำนาญการ

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดี
ชุดที่ 3 เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

10.

นางสาวชนิดาภา  มาลากาญจน์

ครูชำนาญการ


แบบฝึกทักษะ เล่มที่ 1 เรื่อง ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้

11.

นางสาวพรทิพย์  ปลอดเถาว์

ครูชำนาญการ

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์
ชุดที่ 2 การแก้ระบบสมการโดยการแทนค่า

12

นางสุนิสา  เชาวลิต

 


ครูชำนาญการพิเศษ

ชุดการสอนเล่มที่ 1 หน่วยพระพุทธคุณ

แผนการสอน เรื่อง การสังคายนา

13

นางสาวจิรัญญา  เกิดสม

 


ครูชำนาญการ

ชุดการสอน เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ รายวิชา วิทยาศาสตร์ 3  ชุดที่ 1 การเคลื่อนที่และตำแหน่งของวัตถุ

 นางสาวจิรัญญา เกิดสม
นางสุนิสา เชาวลิต
นางสาวพรทิพย์ ปลอดเถาว์ article
นางสาวชนิดาภา มาลากาญจน์ article
นางวิภารัตน์ ศรีสังข์ article
นางไพเราะ ศรีมีชัย article
นางสาวรัชนี พลชัย article
นางสุนิสา เชาวลิต article
นางจิตรตรี ปล้องเกิด article
นางนพคุณ พูลสวัสดิ์ article
นางเนตรทิพย์ รอดเหลื่อม article
นางกิ่งดาว บัวรัตนกาญจน์ article
นายวิทยา เพชรจู
หน้า 1/1
1
[Go to top]ที่อยู่ 134 ม.1 ต.สวนหลวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช 80190 Tel. 0-7577-2633 Fax. 0-7577-2633
ผู้ดูแลเว็บไซต์ นายสุวิทย์ รักษ์ทอง,นายสมนึก ดังธารทิพย์ ติดต่อ kkotahirai@swnks.ac.th