ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
dot
dot
dot
dot


สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


เผยแพร่ผลงานวิชาการ

 

ลำดับที่

ชื่อเจ้าของผลงาน

ตำแหน่ง

ชื่อผลงาน

1.

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

-  ชื่อผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม “การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ด้วย SWNK Digital Library โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

 2. นายเถกิงศักดิ์  ชะนะทอง รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ

PIDCAS – WPS MODEL รูปแบบการบริหารงานตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

ผลงาน การพัฒนาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้กลยุทธ์การกำหนดค่าเป้าหมายเป็นฐาน

- นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ประเภทด้านการบริหาร ประจำงบประมาณ 2565

รูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019(COVID-19) โดยใช้กระบวนการนิเทศร่วมพัฒนา PIDED

การประเมินโครงการนิเทศภายในปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

   3. 

 

นายธนากร คงช่วย

รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

- เผยแพร่ผลงานการประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2564

4.

 

 

นายสุวนิตย์  จิตต์สำรวย รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป

- เผยแพร่ผลงานการประเมินโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านสุขศึกษาและพลศึกษา ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช 

5. นายเจษฎา  ข่าทิพพาที รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานงบประมาณ และกลุ่มบริหารงานบุคคล - เผยแพร่ผลงานรายงานการประเมินโครงการโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
6. นางสาวพรพิมล  คงเปีย ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการ

- เผยแพร่ผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ชื่อผลงาน บทเรียนออนไลน์ เรื่องทักษะการเขียนโปรแกรมภาษา Python สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3


 

 หน้า 1/1
1
[Go to top]ที่อยู่ 134 ม.1 ต.สวนหลวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช 80190 Tel. 0-7577-2633 Fax. 0-7577-2633
ผู้ดูแลเว็บไซต์ นางสาวพรพิมล คงเปีย ติดต่อ swnks54@swnks.ac.th