ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
dot
dot
dot
dot


สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


เผยแพร่ผลงานวิชาการ

 

ลำดับที่

ชื่อเจ้าของผลงาน

ตำแหน่ง

ชื่อผลงาน

1.

นายเถกิงศักดิ์  ชะนะทอง

รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ

- นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ประเภทด้านการบริหาร ประจำงบประมาณ 2565

รูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019(COVID-19) โดยใช้กระบวนการนิเทศร่วมพัฒนา PIDED

- การประเมินโครงการนิเทศภายในปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

   2. 

 

นายธนากร คงช่วย

รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

- เผยแพร่ผลงานการประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี นครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2564หน้า 1/1
1
[Go to top]ที่อยู่ 134 ม.1 ต.สวนหลวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช 80190 Tel. 0-7577-2633 Fax. 0-7577-2633
ผู้ดูแลเว็บไซต์ นางสาวพรพิมล คงเปีย ติดต่อ swnks54@swnks.ac.th